حکمرانی ولایی، نظریه جدید در مدل حکمرانی

حکمرانی ولایی، نظریه جدید در مدل حکمرانی

وی با تاکید بر اینکه مسیله حکمرانی از موضوعات جدی دنیای امروز است و هنوز هم به این سوال که بهترین مدل حکمرانی چه هست؟ پاسخ دقیقی داده نشده است، گفت: درست است که اصطلاح حکمرانی خوب مطرح شده و گفته اند حکمرانی خوب، حکمرانی است که هشت ویژگی مشارکت مردم، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، وفاق عمومی، تساوی یا عدالت،اثر بخشی و مسیولیت پذیری را داشته باشد، اما بعد از حکمرانی خوب، اصطلاح حکمرانی سالم را مطرح کرده اند که بعد از این تعریف از حکمرانی خوب یا حکمرانی سالم، سوال مطرح می شود که مثلا عدالت چیست؟ الگوی شفافیت، پاسخگویی و مسیولیت پذیری چیست؟ مثلا در حوزه عدالت، تیوری های مختلفی توسط دانشمندان ارایه می شود. به این ترتیب باید گفت که پروژه چیستی حکمرانی خوب، هنوز حل نشده است و در این باب هم البته تحقیقات زیادی در حال انجام است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در کشور ما نیز، حدود ده سالیست که واژه حکمرانی، در زبان ها و بیان ها استفاده می شود  اما خیلی اوقات دقیق به کار نمی رود، مثلا برخی می گویند مقصود از حکمرانی، حکومت داری است، حکومت در دوران سنت، به معنای ایجاد امنیت و حفظ مرزها بدون توجه به رفع نیازها بود اما با ایجاد حکومتداری مدرن در غرب و تاسیس  بروکراسی سلسله مراتبی؛ گستره نیازهای حکومت توسعه پیدا کرد و مواردی مانند نیازهای سلامت، امنیت، محبت، اقتصاد، فرهنگ برعهده دولت گذاشته شد و حکومت متولی رفع همه نیازهای مردم شد اما به شکل رسانه و سلسله مراتبی. این مدل از حکومتداری، دولت را فربه می کرد و ناکارآمدی و فساد را به دنبال داشت. برای حل این مشکل، یک اصطلاح با عنوان مدیریت دولتی نوین شکل گرفت که در این مدل از حکومتداری، مدیریت جامعه از طریق جوامع مدنی مانند تشکل ها و سندیکاها تقویت شد اما در این میان یک چالش جدی به وجود آمد و آن نسبت میان بخش دولتی و بخش خصوصی و نسبت آن ها با عدالت به وجود آمد. به عنوان نمونه بخش خصوصی با ابزارهای تبلیغی و رسانه ای، فعالیت هایی را انجام می دهد که در نهایت ممکن است فقط خودش سود برده و سودی به مردم نرسد و یک بی عدالتی شکل گیرد. اصصلاح حکمرانی در غرب به وجود آمد البته لازم است این اصصلاح در غرب خوب شناخته شود تا بعد از آن، با نگاهی به مبنای خود، ببینیم چه چیزی می توانیم بگوییم.

وی اضافه کرد: هنگامی که دانشمندان غربی از حکمرانی سخن می گویند، منظور حکومت نیست بلکه حکومت هم می تواند مصداقی از آن باشد، به اصصلاح منطقی این دو، نسبت عموم و خصوص من وجه باشد، مثلا ممکن است منظور از حکمرانی، حکومت باشد یا ممکن است منظور حکمرانی به معنای سیاسی آن نبوده و هدف حکمرانی در محدوه یک سازمان باشد. به همین دلیل هم نباید حکمرانی را با حکومت داری مترادف دانست. برخی دیگر نیز حکمرانی را با سیاستگذاری عمومی مترداف می دانند که این نیز اشتباه است.

استاد خسروپناه گفت: سیاستگذاری عمومی، بخشی از حکمرانی است، برخی نیز حکمرانی را مدیریت دانسته اند چو ن در حکمرانی و مدیریت، سیاستگذاری، ساماندهی، نظارت و ارزیابی وجود دارد اما حکمرانی فقط مدیریت نیست و تفاوت هایی با هم دارنند. در هر حال آنچه از مجموعه بررسی های انجام شده در حوزه حکمرانی به دست می آید این است که حکمرانی از سنخ فرآیند است و نه یک پروژه. و  پروژه تصمیم گیری است برای این فرایند تصمیم گیری، در ساحت سیاستگذاری، تنظیم گری، هدایتگری و راهبری، تصدی گری و نظارت و ارزیابی. حکمرانی از سیاستگذاری عمومی در ساحت فرهنگ، اقتصاد، تعلیم و تربیت، سلامت و دیگر حوزه های اجتماعی شروع شده و بعد از آن نوبت به تنظیم گری می رسد که البته باید دانست که تقنین بخشی از تنظیم گری است، قانونگذاری، ساختار سازی، گفتمان سازی، راهبری و هدایت گری از عناصر تنظیم گری است.

وی افزود: مرحله بعد تصدی گری و نظارت و ارزیابی است. یعنی در حکمرانی، حکمرانان که می توانند دولت مردان یا بخش خصوصی یا توده های مردم یا ذی نفعان موثر در حکمرانی باشند، بدیهیست اگر ذی نفعان هر موضوع  مثلا صنایع دستی، در تدوین سند مرتبط با آن نقش داشته باشند، در اجرای آن فعال تر خواهند بود. یکی از دلایلی که سند در کشور تدوین و تصویب می شود اما اجرا نمی شود این است که ذی نفعان در تدوین آن سند یا آیین نامه و قوانین مرتبط مشارکت ندارنند، مشارکت ذی نفعان در تدوین سند، میزان مشارکت آن ها در اجرا افزایش خواهد داد و به اصطلاح سند، اجرایی تر می شود. در این مدل از حکمرانی بسیار اهمیت به مشارکت ذی نفعان داده شده است که در مدل حکمرانی خوب و سالم در غرب شناخته شده است. البته باید توجه داشت که تفاوت هایی میان حکمرانی خوب و حکمرانی سالم در غرب وجود دارد. اما یک تجربه عقلانی است که باید مورد توجه باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر عنوان همایش گفت: آنچه که در عنوان این همایش به عنوان حکمرانی متعالی مطرح شده است، که هدف آن بهره مندی از حکمت قرآنی یا حکمت متعالی است. به عنوان نمونه چگونه می توان از میراث ارزشمند حکمای بزرگی مانند مانند سهروردی، ملاصدرا، میرفندرسکی یا دیگر شخصیت ها در موضوع حکمرانی چه بهره ای می توان برد؟ یا از آموزه های حکمی قرآنی چه استفاده هایی می توان کرد تا این دستاورد عقلی بشری درموضوع حکمرانی را تعالی دهد و بتوانیم حرفی نو برای گفتن با دنیای غرب هم داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت طرح حرف نو  برای ارایه به جهان علمی گفت: چند کلید واژه نسبت به حکمرانی  که می تواند حرف نویی در حوزه حکمرانی باشد می تواند در این موضوع قابل توجه باشد سه الگوی حکمرانی تاکنون پیشنهاد شده که هر آنها، دارای مزایا و معایبی است، الگوی حکمرانی سلسله مراتبی، الگوی حکمرانی بازاری یا بنگاهی، که در این مدل، دولت نقش حداقلی دارد و بخش خصوصی نقش حداکثری را داراست.مدل سوم نقش حکمرانی شبکه ای است که در آن گروه ها، تشکل ها و فعالان مردمی نقش بیشتری داشته باشند و نقش دولت و بازار کم رنگ تر باشند که هر سه الگو، معایب و مزایایی دارد. حال سوال این است که حکمت اسلامی در مورد نقش بازار، مردم یا دولت در موضوع حکمرانی چه دیدگاهی دارد؟ آیا ایده یا دیدگاه جدیدی دارد؟ باید گفت که در قران کریم، سوره مایده را که در اواخر عمر پیامبر اسلام (ص) نازل شده است باید سوره حکمرانی نامید همانگونه که برخی مفسّرین این سوره را سوره ولایت نامگذاری کرده اند. در این سوره موضوع ولایت هم به صورت ایجابی و هم به صورت سلبی بیان شده است.

استاد خسروپناه تصریح کرد: به نظر می رسد موضوع حکمرانی ولایی می تواند نظریه جدیدی در الگوی حکمرانی ارایه دهد و معایب مدل های سه گانه حکمرانی را برطرف کند. در این دیدگاه، ولی یک محور است و بین مردم و ولی یک پیوند ناگسستنی است و این مردم در تصمیم سازی نقش دارند، به بیان دیگر این مدل حکمرانی بسیاری از آسیب های حمکرانی سلسله مراتبی یا بازاری را ندارد ولی مدل به مدل حکمرانی شبکه ای شباهت دارد. در این مدل از حکمرانی، ولی؛ حکم خداوند را بیان می کند اما اجرای آن حکم، نیاز به سیاستگذاری، قانونگذاری، ساختارسازی و دیگر موارد مورد نیاز دارد که مردم به عنوان حلقه شبکه ای پیرامون ولی در این موضوعات، مشارکت می کنند. این مدل از حکمرانی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال اجراست. قطعا اساتید دانشگاهی و شخصیت های فرهیخته می توانند با بررسی موضوعات مرتبط با حکمرانی، نظریّات جدیدی را ارایه دهند که این موضوع می تواند تحولی در موضوع حکمرانی در سطح بین الملل ایجاد کند.

حکمرانی ولایی، نظریه جدید در مدل حکمرانی

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "حکمرانی ولایی، نظریه جدید در مدل حکمرانی" هستید؟ با کلیک بر روی ورزشی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "حکمرانی ولایی، نظریه جدید در مدل حکمرانی"، کلیک کنید.