نقش تحلیل بین بازاری در فارکس

تحلیل بین بازاری توسط جان جی. مورفی، متخصص تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی، در کتابی به نام “تحلیل بین بازاری: سودآوری از روابط بازار جهانی” در سال 2004 به رواج کشیده شد. پیشرفت های بعدی در فناوری شبکه عصبی به عنوان سیستم های معاملاتی، این موضوع را برای معامله گران فارکس امروزی بیشتر مرتبط کرده است. تحلیل بین بازاری همزمان توسعه ها و همبستگی های متقابل بین چهار بازار مالی اصلی را در نظر می گیرد. به ویژه، این بازارها شامل بازار فارکس، بازار کالا، بازار اوراق بهادار و بازار سهام هستند.

نقش تحلیل بین بازاری در فارکس

 تحلیل بین بازاری، علاوه بر موارد دیگر، می تواند برای تعیین پیشرفت فعلی چرخه کسب و کار و نحوه تاثیر آن بر بخش های مختلف بازار استفاده شود. بنابراین، تکنیک های تحلیل بین بازاری به عنوان یک روش پیش بینی بلندمدت می توانند برای تحلیلگران بازار سرمایه و مدیران کسب و کار یک روش مفید برای پیش بینی استراتژی های سرمایه گذاری باشند. بخش های زیر این مقاله، اصول و روش های کلیدی تحلیل بین بازاری را شرح می دهد و توضیح می دهد که پراپ تریدینگ چیست و چگونه معامله گران فارکس می توانند از تحلیل بین بازاری برای اتخاذ تصمیمات بهتر در معاملات ارز و ایجاد استراتژی های سودآور بین بازار استفاده کنند.

حرکت قیمت بازار و نرخ تبادل ممکن است به نظر برسد که بسیار نامنظم و حتی تصادفی است، زیرا معامله گران اطلاعات جدید را دریافت کرده، نظرات جدیدی را شکل می دهند و قیمت بازار را مطابق با آن تنظیم می کنند. با این حال، علی رغم ظاهر یک پرش تصادفی در قیمت های بازار، تحلیلگران به صورت منظم مشاهده کرده اند که رفتار بازار الگوها تشکیل می دهد. علاوه بر این، آنها توجه کرده اند که همین الگوها تکرار می شوند و به همین دلیل ممکن است حاوی برخی از ارزش های پیش بینی ای برای مشاهده گر باهوش در خصوص جهت آینده قیمت گذاری بازار باشد.

این الگوهای قیمتی می توانند در تقریباً همه بازارها و فرایندهای زمانی مشاهده شوند و به طور مهم تر برای این بحث، حتی زمانی که به تعاملات بین بازارهای مرتبط نگاه می کنیم، می توان آنها را مشاهده کرد. با توجه به طبیعت بین المللی بازارهای مالی و توانایی معامله گران در سریع جذب و واکنش به اطلاعات جدید، بازارهای مرتبط اکنون به طور فزاینده ای همراهان خود را در پاسخ به همان اطلاعات ژئوپلیتیکی و اقتصادی هماهنگ می کنند که به سرعت به تمام نقاط دنیا می رسد.

این ارتباطات بین بازاری جهانی به این معنی است که معامله گران فارکس باید خود را در جریان آنچه در سایر بازارهای مرتبط دیگر اتفاق می افتد قرار دهند، به جای تمرکز یک دست بر تجزیه و تحلیل فنی یک زوج ارز. این بخشی از هزاره قبلی ممکن است که کافی بوده باشد، اما در عصر اطلاعات جهانی امروزی که فناوری جدید ما اطلاعات مالی را در لحظه به شرکای بازار می رساند، چنین نیست. استفاده از تحلیل بین بازاری به معامله گران ارز یک لبه جدید در این بازار مالی جهانی و همبستگی روزافزون که در آن بازار فارکس نقش کلیدی و محوری ایفا می کند، همراه با معامله گران اوراق بهادار، بازیکنان قراردادهای کالای آتی و عملگران بازار سهام، می دهد.

بعضی از معامله گران فارکس به طور سادگی روابط کلیدی بین بازارها را نادیده می گیرند، اما آنهایی که تصمیم می گیرند به این تداخلات کلیدی پشت سر بزنند، این کار را به ضرر خود انجام می دهند. آموختن چگونگی استفاده و استفاده از تحلیل بین بازاری در فرآیند تصمیم گیری معاملاتی شما، تفاوتی بین سودآوری و ضرر در بازار جهانی همبسته روزافزون امروزی خواهد کرد.

روابط بین بازارهای کلیدی در تحلیل بین بازاری ❤️ تحلیل نرخ سود

چهار بازار اصلی که در تحلیل بین بازاری استفاده می شوند – به عبارت دیگر بازارهای ارز، سهام، اوراق بهادار و کالا – در طول سالها به یکدیگر ارتباط و تعامل داشته اند. این روابط بین بازاری که از سوی تحلیلگران بروکر شناخته شده اند، به این تحلیلگران امکان می دهد بر اساس مشاهدات در بازارهای مرتبط، پیش بینی هایی درباره رفتار آینده بازارها انجام دهند. در اینجا، همبستگی به میزانی است که دو بازار ممکن است رابطه ای خطی با یکدیگر داشته باشند. همبستگی مثبت نشان دهنده این است که بازارهای مرتبط به یک جهت حرکت می کنند، در حالی که همبستگی منفی یا معکوس نشان دهنده این است که بازارهای مرتبط به طور معمول در جهت مخالف حرکت می کنند. همانطور که جان جی. مورفی در کتاب یادشده خود درباره تحلیل بین بازاری اشاره می کند، تحلیلگران بازار در طول سالها روابط همبستگی مهمی بین بازارهای سهام، اوراق بهادار، ارز و کالا مشاهده کرده اند. هفت رابطه مهم بین بازاری را می توان به شرح زیر توصیف کرد.

: 1 روند قیمت کالاها و دلار آمریکا به طور عمومی به صورت منفی همبستگی دارند. این رابطه بین بازاری نشان می دهد که اگر دلار آمریکا در زمان اخیر کاهش یافته باشد، این موضوع به عنوان مثبت برای قیمت های کالاها تلقی می شود.

  1. قیمت های کالاها و قیمت اوراق بهادار به صورت منفی همبستگی دارند، در حالی که قیمت های کالاها و نرخ بهره به صورت مثبت همبستگی دارند. این بدان معناست که وقتی قیمت های کالاها در حال افزایش هستند، معمولاً این موضوع برای قیمت های اوراق بهادار منفی و برای نرخ بهره مثبت است.
  2. قیمت های اوراق بهادار و قیمت های سهام به صورت مثبت همبستگی دارند، در حالی که نرخ بهره و قیمت های سهام به صورت منفی همبستگی دارند. این رابطه نشان می دهد که افزایش قیمت اوراق بهادار و کاهش نرخ بهره معمولاً برای سهام مثبت است، در حالی که کاهش قیمت اوراق بهادار و افزایش نرخ بهره به طور معمول برای سهام منفی است. این رابطه بیشترین شیوع را به دلیل وجود تورم مثبت در بیشتر اقتصادهای اصلی دارد

. 4. مشاهده نادر افزایش قیمت اوراق بهادار همراه با کاهش قیمت های سهام، نشانگر یک محیط تضخمی برای یک اقتصاد است.

  1. بازار اوراق بهادار معمولاً قبل از بازار سهام جهت خود را تغییر می دهد. به عبارت دیگر، تغییرات قیمت اوراق بهادار می تواند به عنوان یک شاخص پیشروی برای تغییر جهت بازار سهام در یک اقتصاد در نظر گرفته شود.
  2. افزایش ارزش ارز معمولاً به صورت مثبت با قیمت های سهام و اوراق بهادار در آن ارز همبستگی دارد. این بدان معناست که یک روند صعودی در قیمت دلار آمریکا برای بازارهای سهام و اوراق بهادار آمریکا بلندپروازانه است، در حالی که یک روند نزولی در ارزش ارز آمریکا برای قیمت های سهام و اوراق بهادار آمریکا منفی است.
  3. در صورتی که قیمت های کالاها در حال افزایش باشند، کاهش ارزش دلار آمریکا معمولاً برای قیمت های سهام و اوراق بهادار آمریکا منفی است. برعکس، اگر قیمت های کالاها در حال کاهش باشند، افزایش ارزش دلار آمریکا معمولاً برای قیمت های سهام و اوراق بهادار آمریکا مثبت است. این همبستگی های مشاهده شده به طور رایج، پایه ای در رابطه بین تورم، نرخ بهره و فرایند ارزیابی است که بازار مربوطه برای تعیین قیمت مناسب کالاها، شرکت ها و نرخ ارز آنها انجام می دهد. تحلیل بین بازاری بین بازارهای سهام، ارز، اوراق بهادار و کالاها، نه تنها پایه ای اساسی دارد، بلکه این روابط همچنین می توانند توسط روش های مختلفی تحلیل شوند که به نظر می رسد بیشتر در حوزه تحلیل فنی قرار می گیرند.

ابزارهای تحلیل بین بازاری

یکی از روش های رایج برای یافتن بهترین زمان برای معامله فارکس و انجام تحلیل بین بازاری شامل مشاهده تکامل عملکرد قیمت و/یا حرکت نرخ ارز در هر چهار بازار مالی مربوط است. همانند بسیاری از حوزه های تحلیل بازار، یکی از ابزارهای اصلی تحلیل بین بازاری یک نمودار از قیمت ها و نرخ ارز است که نمایانگر تغییرات آنها در طول زمان است. به عنوان مثال، تحلیلگران بین بازاری اغلب نمودارهای عملکرد بازارهای کلیدی را بر روی یکدیگر قرار می دهند تا روندها و انحرافات از روابط مورد انتظار که ممکن است فرصت های معاملاتی را به همراه داشته باشد، مشاهده کنند.

نمودارهای عملکرد به تحلیلگر اجازه می دهد عملکرد بازارهای مختلف را در یک بازه زمانی خاص مقایسه کند. این نوع تحلیل فنی بین بازاری به تحلیلگر امکان می دهد عملکرد یک دارایی را به عنوان تغییر درصد قیمت پایانی آن در طول زمان ارزیابی کند. هر یک از خطوط رنگی در یک نمودار عملکرد، درصد تغییر را برای یک دارایی خاص از نقطه شروع در سمت چپ نمودار نشان می دهد. تحلیلگران می توانند با قرار دادن نمودارهای چندین خط عملکرد در یک نمودار واحد، مقایسه ای بین چندین دارایی انجام دهند.

 نمودار عملکرد مقایسه ای بین بازارهای شاخص سهام استاندارد و پور، شاخص کالاهای همه کاره تامسون رویترز/جفریز، شاخص دلار آمریکا و نماد 10 ساله حواله خزانه برگزیده مرکزی بورس سیبات در روی هم قرار داده شده اند. این نوع تجزیه و تحلیل بین بازاری گرافیکی به تحلیلگر یا معامله گر امکان می دهد ببینند چگونه روابط بین بازاری در طول زمان تغییر می کنند و آیا رفتار عملکرد ممکن است نشان دهنده وجود فرصتی سودآور در معامله باشد یا خیر. همچنین، آنها می توانند روابط بین بازاری قبلی یا دیگری که شناسایی کرده اند را ارزیابی کنند.

معامله ارز و تحلیل بین بازاری

بسیاری از معامله گران فارکس (ارز) به مفهوم تحلیل بین بازاری برخورد می کنند وقتی که همبستگی ها بین ارزش ارزهایی که در حال معامله هستند و کالاهای استراتژیک کلیدی مانند طلا و نفت را مشاهده می کنند. دلار استرالیا، دلار کانادا و دلار نیوزیلند حتی به عنوان “ارزهای کالایی” شناخته می شوند به دلیل همبستگی بین ارزش نسبی آنها و قیمت برخی از کالاهای کلیدی مانند طلا. بیشترین روابط بین ارزها و کالاها در زیر آمده است، همراه با توضیحاتی در مورد دلایل نگهداشتن این روابط:

روابط بین ارزها و طلا: قیمت طلا و ارزش دلار آمریکا به طور عمومی با یکدیگر در رابطه ی معکوس قرار می گیرند. این به این دلیل است که سرمایه گذاران در زمان بحران های اقتصادی یا جغرافیایی، عموماً ارزهای فیات ورقه ای مانند دلار آمریکا را به نفع داشتن دارایی های حقیقی با ارزش درونی مانند طلا به فروش می رسانند. قیمت طلا و ارزش دلار استرالیا به طور معمول با یکدیگر مرتبط هستند.

این رابطه به دلیل جایگاه استرالیا به عنوان سومین تولیدکننده طلا در جهان برقرار است. هر ساله این کشور حدود پنج میلیارد دلار طلا را صادر می کند، که باعث حساسیت بالای اقتصاد استرالیا نسبت به ارزش این فلز زرد درخشان می شود. درنتیجه، افزایش قیمت طلا به عملیات تبادلات استرالیا (AUD/USD) یک انگیزه می دهد. قیمت طلا و ارزش دلار کانادا به طور معمول با یکدیگر مرتبط هستند. مانند استرالیا، کانادا یک تولیدکننده قابل توجه طلا است که در رتبه پنجم جهان قرار دارد.

بنابراین، هنگامی که قیمت طلا افزایش می یابد، ارزش دلار کانادا نیز افزایش می یابد و ارزش دلار آمریکا/کانادا (USD/CAD) کاهش می یابد. قیمت طلا و ارزش دلار نیوزیلند به طور معمول با یکدیگر مرتبط هستند. نیوزیلند همچنین یک صادرکننده طلا مهم است، مشابه کانادا و استرالیا که حدوداً در رتبه 25 جهان قرار دارند. قیمت طلا و ارزش یوروی اتحادیه اروپا به طور عمومی با یکدیگر مرتبط هستند.

این رابطه به وجود آمده است زیرا وقتی سرمایه از دلار آمریکا خارج می شود، به سمت دارایی های با کیفیتی مانند طلا و یورو جریان پیدا می کند. بنابراین، افزایش قیمت طلا معمولاً همراه با افزایش نرخ تبادله یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) است. قیمت طلا و ارزش فرانک سوئیس به طور معمول با یکدیگر مرتبط هستند. فرانک سوئیس به عنوان یک ارز پناهگاهی محسوب می شود و اگرچه این ارز دیگر براساس قوانین قانونی باید 40 درصد از ذخایر طلا پشتوانه شود، اما بانک مرکزی سوئیس هنوز ذخایر طلا قابل توجهی را در اختیار دارد که باعث ارزشمندتر شدن ارز سوئیس نسبت به کشورهای دیگر می شود.

بنابراین، افزایش قیمت طلا معمولاً همراه با کاهش نرخ تبادله دلار آمریکا/فرانک سوئیس (USD/CHF) است زیرا فرانک سوئیس تقویت می شود. این روابط بر اساس الگوها و رفتارهای بازار در گذشته استوار هستند، اما باید توجه داشت که ممکن است به دلیل عوامل مختلفی که بر بازارهای ارز و کالا تاثیر می گذارند، این روابط همیشه درست نباشند. روابط بین ارزها و نفت: قیمت نفت و ارزش دلار کانادا به طور معمول با یکدیگر مرتبط هستند.

این رابطه به خاطر جایگاه کانادا به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان است، که روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت را تنها به سمت ایالات متحده صادر می کند. بنابراین، افزایش قیمت نفت معمولاً منجر به کاهش نرخ تبادله دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) می شود و ارزش دلار کانادا افزایش می یابد. قیمت نفت و ارزش ین ژاپن به طور معمول با یکدیگر در رابطه ی معکوس قرار می گیرند.

این رابطه به دلیل واردات خالص نفت توسط ژاپن بوجود می آید. بنابراین، افزایش قیمت نفت معمولاً منجر به افزایش نرخ تبادله دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY) می شود و ارزش ین ژاپن کاهش می یابد. جزئیات رابطه بین بازار ارز و بازار سهام: علاوه بر روابط قیمت کالاهای مذکور، برخی از جفت های ارز نیز به تغییرات در بازارهای سهام پاسخ می دهند. به عنوان مثال، هنگامی که شاخص بازار سهام ژاپن به نام “نیکه” کاهش می یابد، جفت ارز USD/JPY نیز معمولاً کاهش می یابد زیرا سرمایه گذاران ژاپنی به یک محل امن برای سرمایه گذاری در نظر می گیرند و به همین دلیل ارزش یِن ژاپنی تقویت می شود.

یک رابطه دیگر مربوط به ادراک خطر و میزان خودداری از خطر در بین سرمایه گذاران در بازار است. هنگامی که سرمایه گذاران کمتر از خطر خودداری می کنند و به همین دلیل حاضر به پذیرش خطر هستند، بازار سهام معمولاً رو به رشد است. به همین ترتیب، جفت های ارز مانند AUD/USD، NZD/USD و EUR/JPY نیز در این شرایط معمولاً افزایش پیدا می کنند و جفت هایی مانند USD/CAD، EUR/AUD و GBP/AUD عموماً کاهش می یابند.

 از سوی دیگر، هنگامی که سرمایه گذاران به دنبال مکان های امن می گردند زیرا خودداری بیشتری نسبت به خطر احساس می کنند، بازار سهام معمولاً کاهش می یابد. در این شرایط، جفت های ارز مانند AUD/USD، NZD/USD و EUR/JPY نیز به طور معمول کاهش می یابند، در حالی که جفت هایی مانند USD/CAD، EUR/AUD و GBP/AUD عموماً افزایش می یابند.

سیستم معاملاتی متقابل 🔎 تحلیل بین بازاری

هنگامی که معامله گران با تحلیل متقابل بین بازارها آشنا می شوند، بیشتر آن ها می خواهند بدانند که چگونه با استفاده از این تحلیل متقابل شروع به معامله کنند. آن ها نیز به طور معمول می خواهند بدانند که چگونه تحلیل متقابل را در معاملات فارکس اعمال کرده و چگونه بر اساس این اطلاعات ارزشمند سیستم معاملاتی متقابلی سودآور توسعه دهند. جزئیات بسیاری مربوط به توسعه و آزمایش یک سیستم معاملاتی متقابل بین بازارها خارج از حوزه این مقاله است.

با این حال، به عنوان یک نقطه شروع، معامله گران فارکس علاقه مند می توانند یاد بگیرند که چگونه نمودارهای عملکرد مانند نمودار نشان داده شده در شکل 1 (که یک ابزار کلیدی تحلیل متقابل است) ایجاد و استفاده کنند. این کار به آن ها امکان می دهد تا تحقیقاتی درباره همبستگی های جدید متقابل صورت دهد و اطمینان حاصل کند که همبستگی های سنتی هنوز به روز است. همچنین، معامله گران فارکس باید آگاه باشند که ارتباطات معمولی بین ارزش نسبی ارز و حرکت های بازار کالا یا سهام که در بالا توضیح داده شده اند. بنابراین، زمانی که آن ها یک حرکت شدید در یکی از طرفین جفت مرتبط بازار به دلیل یک رویداد خبری غیرمنتظره مشاهده می کنند، می توانند با توجه به اینکه همبستگی بین دو طرف جفت مثبت یا منفی است، انتظار برآورده شدن یک رشد یا کاهش متناظر در طرف دیگر از جفت را معقول دانست.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "نقش تحلیل بین بازاری در فارکس" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی, کسب و کار ایرانی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "نقش تحلیل بین بازاری در فارکس"، کلیک کنید.